برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت هلدینگ سرآمد

جلسه شورای مدیران شرکت هلدینگ سرآمد با حضور مدیرعامل و مدیران هلدینگ سرآمد، روز شنبه مورخ 1400/06/06 برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت هلدینگ سرآمد
برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت هلدینگ سرآمد
برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت هلدینگ سرآمد