پیام مدیرعامل

هلدینگ سرآمد بر آن است تا با فعالیت در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بازرگانی و بازاریابی از یک سو و مطالعات و بررسی‌های راهبردی مدیریتی و نظارت و پی‌گیری در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، نقش مهمی در افزایش توان ثروت‌آفرینی و بهره‌وری سرمایه، توسعه کسب و کارهای مرتبط با خدمات صنعت بیمه و ابداع روش‌های نوین خدمات‌رسانی به این صنعت ایفا نماید.
ما اعتقاد به این دو اصل مهم داریم که صنعت بیمه در ایران به مشارکت و همراهی نیاز دارد، و خدمت‌رسانی به جامعه و مردم را رسالت خود می‌دانیم. از اینرو، در این راه گام برداشته‌ایم تا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎﻟﯽ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌ای، راﻫﺒﺮ و ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ به منظور ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن‌ها از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪای باشیم.
اینجانب نیز با قدر شناسی از حسن روابط فیمابین با شرکت ها و با اعتماد کامل به دورنمای ترسیم شده برای هلدینگ و با تاکید بر اصل “تمایز” به عنوان ویژگی و باور منحصر به فرد، امید دارم بتوانیم در زمینه های جلب رضایت و اعتماد همگان با مخاطبین خود که مجموعه‌ای از شرکت‌ها و طرف‌های داخلی و بین المللی (خارجی) می‌باشند، بیش از گذشته قدم برداشته و پیشرفت داشته باشیم.

محمدرضا حسن‌پور

محمدرضا حسن‌پور

محمدرضا حسن‌پور

مدیرعامل هلدینگ سرآمد