هیئت مدیره و مدیران ارشد هلدینگ

سهامداران و هیات مدیره

حسین واعظ قمصری

رییس هیات مدیره

سهامداران و هیات مدیره

علی ضیایی اردکانی

نایب رییس هیات مدیره

به نمایندگی از بیمه سامان (سهامی عام)

سهامداران و هیات مدیره

فرهاد برخی

عضو هیات مدیره

سهامداران و هیات مدیره

احمدرضا ضرابیه

عضو هیات مدیره

سهامداران و هیات مدیره

هادی رئیس‌زاده

عضو هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین (سهامی خاص)

سهامداران و هیات مدیره

محمدرضا حسن‌پور

مدیر عامل

سهامداران و هیات مدیره

جاوید لشگری

مدیر امور مالی

سهامداران و هیات مدیره

مصطفی پرخوان

مدیر سرمایه‌های انسانی و توسعه سازمانی

سهامداران و هیات مدیره

حامد ربیعی

مدیر نظارت بر امور شرکت ها

سهامداران و هیات مدیره

فاطمه دادبه

مدیر سرمایه گذاری و توسعه بازار

سهامداران و هیات مدیره

مهتاب امیدعلی

رئیس حسابرسی داخلی