ترکیب سهامداران

نام سهامداران
درصد سهام
شرکت بیمه سامان
64%
شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین
35%
سایر
1%

هیئت مدیره و مدیران هلدینگ

سهامداران و هیات مدیره

حسین واعظ قمصری

رییس هیات مدیره (غیر موظف)

سهامداران و هیات مدیره

علی ضیایی اردکانی

نایب رییس هیات مدیره (غیر موظف)

سهامداران و هیات مدیره

فرهاد برخی

عضو هیات مدیره

سهامداران و هیات مدیره

فرهاد فرهی

عضو هیات مدیره

سهامداران و هیات مدیره

هادی رئیس زاده

عضو هیات مدیره

سهامداران و هیات مدیره

آقای علی صلاحی نژاد

مدیر عامل

سهامداران و هیات مدیره

حسین گونه پی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

سهامداران و هیات مدیره

حامد ربیعی

مدیر نظارت و امور شرکتها

سهامداران و هیات مدیره

جاوید لشگری

مدیر امور مالی

سهامداران و هیات مدیره

فاطمه دادبه

مدیر سرمایه گذاری و توسعه بازار